Thông tư định mức xây dựng 2021 – 12/2021-TT-BXD

Thông tư định mức xây dựng 2021Nhu cầu ban hành Thông tư định mức xây dựng 2021 – 12/2021-TT-BXD

Hiện nay, sau khi Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đi, bổ sung một s điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020 được ban hành, cần ban hành một loạt các Nghị định, thông tư để hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng. Ngày 09 tháng 02 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP  về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Hiện nay, Thông tư định mức xây dựng 2021 – 12/2021/TT-BXD là một Thông tư quan trọng nhất mà tất cả các tổ chức, cá nhân quan tâm tại thời điểm hiện nay.

Nội dung trong Thông tư định mức xây dựng 2021 về tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, định mức xây dựng, giá xây dựng là các nội dung các tổ chức, cá nhân trong ngành xây dựng quan tâm.

Tham khảo thêm các tài liệu hữu ích tại Trang chủ Công ty TNHH Sản xuất, thương mại và Xây dựng Hương Sơn: nhuahuongson.com

+ Khuôn gạch giả đá + Khuôn gạch sân vườn + Khuôn đúc bó vỉa thép

+ Khuôn đúc mẫu bê tông + Khuôn gạch tự chèn block + Khuôn gạch Terrazzo   + Keo màu làm gạch

Khuôn gạch lát vỉa hè lục giác Khuôn làm gạch mắt nai bột oxit màu đỏ
Khuôn gạch giả đá Khuôn gạch sân vườn Khuôn đúc bó vỉa Khuôn gạch block Khuôn gạch Terrazzo Keo màu làm gạch

Sơ lược nội dung Thông tư định mức xây dựng 2021 – 12/2021-TT-BXD:

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành định mức xây dựng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này các định mức xây dựng sau:

  1. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình tại Phụ lục I;
  2. Định mức dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục II;
  3. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tại Phụ lục III;
  4. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tại Phụ lục IV;
  5. Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Phụ lục V;
  6. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tại Phụ lục VI;
  7. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng tại Phụ lục VII;
  8. Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng tại Phụ lục VIII.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Điều 3. Định mức xây dựng quy định tại Thông tư này thay thế định mức xây dựng đã ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng và thay thế Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí của các dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Các Phụ lục kèm theo Thông tư bao gồm:

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Phụ lục I kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng)

 

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Phụ lục II kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng)

 

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH

(Phụ lục III kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng)

 

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

(Phụ lục IV kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng)

 

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

(Phụ lục V kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng)

 

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

(Phụ lục VI kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng)

 

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG

(Phụ lục VII kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng)

 

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

(Phụ lục VIII kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng)

Tham khảo thêm các tài liệu hữu ích tại Trang chủ Công ty TNHH Sản xuất, thương mại và Xây dựng Hương Sơn: nhuahuongson.com

+ Khuôn gạch giả đá + Khuôn gạch sân vườn + Khuôn đúc bó vỉa thép

+ Khuôn đúc mẫu bê tông + Khuôn gạch tự chèn block + Khuôn gạch Terrazzo   + Keo màu làm gạch

Khuôn gạch lát vỉa hè lục giác Khuôn làm gạch mắt nai bột oxit màu đỏ
Khuôn gạch giả đá Khuôn gạch sân vườn Khuôn đúc bó vỉa Khuôn gạch block Khuôn gạch Terrazzo Keo màu làm gạch

Tải về Thông tư định mức xây dựng 2021 – 12/2021-TT-BXD – file PDF, Word:

Thông tư định mức xây dựng 2021 – 12/2021-TT-BXD được ban hành có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021:

Các bạn tải Thông tư định mức xây dựng 2021 – 12/2021-TT-BXD chi tiết tại đây:

Tải về tại đây

Các bạn tham khảo thêm một số tài liệu hữu ích khác:

+ Nghị định quản lý dự án đầu tư xây dựng 2021 – số 15/2021/NĐ-CP

+ Công bố giá vật liệu xây dựng các tỉnh 2021

Đề cương sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng 2021

+ Đề cương ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng 2021

+ Chỉ số giá xây dựng Bắc Giang năm 2021

+ Công bố giá vật liệu xây dựng các tỉnh 2020

+ Chỉ số giá xây dựng Bắc Giang năm 2020

+ Công bố giá vật liệu xây dựng các tỉnh 2020

+ Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang 515/QĐ-UBND 2020

+ Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang theo Quyết định số 262/QĐ-UBND

+ Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang theo Công văn số 513/UBND-XD

+ Công bố giá vật liệu xây dựng Bắc Giang từ 01/4/2020

+ Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng các tỉnh

+ Mẫu hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Công ty TNHH Sản xuất, thương mại và Xây dựng Hương Sơn chuyên cung cấp các loại khuôn:

+ Khuôn gạch giả đá + Khuôn gạch sân vườn + Khuôn đúc bó vỉa thép

+ Khuôn đúc mẫu bê tông + Khuôn gạch tự chèn block + Khuôn gạch Terrazzo   + Keo màu làm gạch

Khuôn gạch lát vỉa hè lục giác Khuôn làm gạch mắt nai bột oxit màu đỏ
Khuôn gạch giả đá Khuôn gạch sân vườn Khuôn đúc bó vỉa Khuôn gạch block Khuôn gạch Terrazzo Keo màu làm gạch

 

One thought on “Thông tư định mức xây dựng 2021 – 12/2021-TT-BXD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?